Algemene voorwaarden IN.interieur

1.     Definities

 

Verstaan wordt onder:

1.1    Advies het resultaat van de werkzaamheden van IN.interieur

1.2   Algemene Voorwaarden algemene voorwaarden IN.interieur Ė opdrachtgever, zoals opgesteld door BNS Crisp, Beroepsvereniging Nederlandse Stylisten.

1.3   Documenten informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel IN.interieur

1.4   IN.interieur/Interieurstylist de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

1.5   Object het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.

1.6   Opdracht de overeenkomst die tussen opdrachtgever en IN.interieur tot stand is gekomen.

1.7    Opdrachtgever de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de interieurstylist heeft verleend.

1.8   Project het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.9   Werk ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

1.10 Schriftelijk: per brief, email, sms of whatís app.

 

2.    Algemeen

 

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht tussen opdrachtgever en IN.interieur

2.2   Als ťťn of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en IN.interieur in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.

2.3   Als onduidelijkheid ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden Ďnaar de geestí van deze bepalingen.

2.4  Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden Ďnaar de geestí van deze algemene voorwaarden.

2.5   De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk toepast indien daarover overleg is geweest en goedkeuring is verstrekt door IN.interieur.

2.6   Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en IN.interieur is overeengekomen.

2.7   Ook al verlangt IN.interieur niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt IN.interieur het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

3.    De aanbieding

3.1   Alle aanbiedingen en prijsopgaven van IN.interieur zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.

3.2   IN.interieur kan niet aan haar aanbieding worden behouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3   De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.4  De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.5   Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is IN.interieur daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als IN.interieur dat aangeeft.

3.6   Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de interieurstylist niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

4.    De opdracht

4.1   De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en IN.interieur zijn overeengekomen.

4.2  De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.

4.3  Het staat de opdrachtgever en IN.interieur vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen.

4.4  De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.5  Opdrachten aan derden, in het kader van totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan IN.interieur aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te treden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.6  Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met IN.interieur.

4.7   Verricht IN.interieur of door IN.interieur ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

4.8  Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan reden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij de overleg in acht.

4.9  Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
- Er relevante wijzigingen optreden in (overheid)voorschriften of beschikkingen.
- Er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen.
- De opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd.
- Extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.

4.10                   Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.

4.11 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan IN.interieur onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt IN.interieur hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. IN.interieur is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

 

5.    Verplichtingen van IN.interieur

 

5.1   IN.interieur neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. IN.interieur zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk terzijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en weten uit te voeren.

5.2   IN.interieur is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover de interieurstylist weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

5.3   IN.interieur houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

5.4  IN.interieur houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.

5.5   De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

5.6   IN.interieur deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn IN.interieur te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

 

 

 

 

6.    Verplichtingen van de opdrachtgever.

 

6.1   De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van IN.interieur vertrouwelijk te behandelen, voor zever de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

6.2   De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan IN.interieur ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de interieurstylist gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

6.3   De opdrachtgever zal alle documenten die IN.interieur produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.

6.4  De opdrachtgever is verplicht de IN.interieur te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

6.5   De opdrachtgever stelt IN.interieur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van de tekortkoming.

6.6   De opdrachtgever verricht de aan IN.interieur verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.

6.7   De opdrachtgever vrijwaart IN.interieur of de door IN.interieur ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht IN.interieur toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever IN.interieur zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is de interieurstylist gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die de interieurstylist hierdoor maak zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.8   De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door IN.interieur gegeven advies.

 

 

7.     Aansprakelijkheid

 

7.1    IN.interieur is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als: a) er sprake is van toerekenbare tekortkoming en b) de opdrachtgever IN.interieur schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en c) IN.interieur de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.

7.2   Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

7.3   Indien de opdrachtgever van mening is dat IN.interieur tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

7.4   Is IN.interieur volgens artikel 7.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.

7.5   De door IN.interieur te vergoede schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, excl. BTW.

7.6   De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij IN.interieur protesteert.

7.7   De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd.

7.8   De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geŽindigd voor voltooiing, opzetting of ontbinding.

7.9   Elke aansprakelijkheid van IN.interieur vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geŽindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.

7.10Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

 

8.    Opzegging van de opdracht en de gevolgen

 

8.1   Opdrachtgever en IN.interieur hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:

8.1.1          Vertraging of onderbreking van de opdracht

8.1.2         Toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of IN.interieur; - overmacht;

8.1.3         Financieel onvermogen;

8.1.4         Wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm; - overlijden;

8.1.5         Arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.

8.2   Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en IN.interieur het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

8.3   Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of IN.interieur die tekortkoming had kunnen behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid. Bij IN.interieur is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming als die voorkomen had kunnen worden als IN.interieur over de vereiste vakkennis en middelen had beschikt. Handelt de opdrachtgever of IN.interieur laakbaar, dan heeft dit dezelfde gevolgen als een toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van de partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, heeft het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. Is schade ontstaan door de toerekenbare tekortkoming of laakbaar handelen, dan kan de schadelijdende partij een schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7.

8.4  Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan; ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur of oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.

8.5   Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of IN.interieur surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voorgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

8.6   Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.

8.7   Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.

8.8   De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat IN.interieur het bericht daarover heeft ontvangen. Na opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.

8.9   Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever IN.interieur te betalen: a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de stylist ten tijde van de opzegging als is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

8.10                    Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.

8.11 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van IN.interieur slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van IN.interieur

8.12                    IN.interieur kan voorwaarden verbinden aan haar toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens haar bedoelingen wordt gebruikt.

8.13                    Is er al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van IN.interieur gebruiken. Het bepaalde in 8.12 blijft van toepassing.

8.14                   Het gestelde bij de artikelen 8.10, 8.11, 8.12 en 8.13 geldt ook als IN.interieur heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.

8.15                    Wordt de opdracht opgezegd door IN.interieur op een grond die ligt bij IN.interieur of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.9 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan IN.interieur te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of overlijden.

8.16                    Als IN.interieur de opdracht zonder grond of op een grond die bij de stylist ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van IN.interieur (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van IN.interieur zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.

8.17Het gestelde bij 8.15 en 8.16 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij IN.interieur.

8.18                    Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

 

9.    Eigendoms- en auteursrecht van IN.interieur

 

9.1   Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan IN.interieur. Kan een dergelijk recht slecht verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen IN.interieur hiertoe bevoegd.

9.2   IN.interieur heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, fotoís en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, maquettes en modellen of andere voorwerpen of informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of ander intellectuele wet- en regelgeving.

9.3   In het kader van de opdracht door IN.interieur tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiŽle verplichtingen tegenover IN.interieur heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

9.4  Ook nadat IN.interieur toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van haar werk, behoudt zij de volgende rechten.

9.4.1†††† Zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam

9.4.2        Zich te verzetten tegen een wijziging in het werk

9.4.3        Zicht te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of haar waarde in deze hoedanigheid.

9.5     IN.interieur heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object fotoís te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft de IN.interieur toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.

9.6     De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van de interieurstylist uit te voeren. Pas na overleg met IN.interieur kan hij hiervan afwijken. IN.interieur wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.

9.7     IN.interieur mag haar advies herhalen zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.

 

10.   FinanciŽle bepalingen

 

10.1 Het honorarium is de vergoeding die IN.interieur toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.

10.2                    Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.

10.3                    Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van IN.interieur en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door IN.interieur bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.

10.4                   Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van IN.interieur verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen ander zijn overeengekomen.

10.5                    Als IN.interieur met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is IN.interieur te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.6                    Voor wijzigingen die IN.interieur moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van IN.interieur, leiding in overleg tot herziening van de kosten.

10.7Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan IN.interieur dan is de opdrachtgever verplicht IN.interieur het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.

10.8                    IN.interieur factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij ander is overeengekomen.

10.9                    IN.interieur heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.

10.10                 De factuur van IN.interieur is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.

10.11                  De opdrachtgever betaald de factuur binnen 15 dagen na verzending van die factuur, tenzij ander overeengekomen.

10.12                 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan IN.interieur, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

IN.interieur heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

10.13                 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is IN.interieur gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

10.14                 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan IN.interieur verschild is uit hoofde van de aan IN.interieur verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van IN.interieur bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

10.15                 Alle door IN.interieur gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

11.   Toepasselijk recht en geschillen.

 

11.1  Op de opdracht tussen opdrachtgever en IN.interieur is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en IN.interieur wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

12.   Privacy

 

12.1 IN.interieur is in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke relevante informatie/gegevens die betrekking hebben op de werkzaamheden voor de opdrachtgever.

12.2                    IN.interieur verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

12.3                    IN.interieur respecteert de privacy van opdrachtgever en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

12.4                   De opdrachtgever is bekend met de opname van zijn/haar persoonsgegevens in de administratie IN.interieur

12.5                    IN.interieur verplicht zich, na beŽindiging van de overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden heeft verkregen aan de opdrachtgever te retourneren.

12.6                    Overige informatie over de gegevensverstrekking en geheimhoudingsplicht kunt u teruglezen in de Privacyverklaring op de website of op te vragen bij IN.interieur.